Baby Pictures......

 

 

Ca Trưởng Ca Đoàn Vào Đời - Giáo Xứ Tân Định - Sài Gòn

 

Living in Ivory Coast (1986 - 1990)

National Children Orchestra of the Ivory Coast

Marie-Therese Houphouet-Boigny: First Lady of the Ivory Coast.